ANUNT CONCURS DE RECRUTARE 3 POSTURI DEBUTANT-PROGRAM PILOT-proba scrisa 22.09.2023, depunere dosar până la data de 08 septembrie

Nr.9621/20.07.2023

 ANUNȚ

cu privire la organizarea concursului de recrutare în funcțiile publice de execuție de:

 

CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT în CADRUL  BIROULUI AUTORIZARE, ÎNREGISTRARE, TRACES ȘI GESTIUNEA ACTIVITĂȚII DE IMPORT-EXPORT

 CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT în cadrul  BIROULUI IDENTIFICARE ȘI ÎNREGISTRARE ANIMALE

 CONSILIER, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT la COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE ANIMALĂ din cadrul  SERVICIULUI LABORATOR SANITAR VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

 

 

la Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 • Probă suplimentară – nu este cazul
 • Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise și a interviului:

Concursul se va desfășura la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Harghita, după cum urmează:

 • Proba scrisă – în data de 22.09.2023 ora 10,00
 • Interviu – în data de 26.09.2023 ora 10,00
 • Condiţiile de participare
 • să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară,
 • să îndeplinească condiţiile minime de vechime 0 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 • Data afișării anunțului: 10.08.2023 la avizierul din sediul instituției și în pagina web al DSVSA Harghita.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs:

     Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, respectiv 10.08.2023 – 08.09.2023 – la secreteriatul DSVSA Harghita.

 • Coordonator de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Persoana de contact pentru primirea dosarelor, d-na Salamon Lilla, consilier resurse umane din cadrul DSVSA Harghita.

Relaţii suplimentare, condiţiile de înscriere şi participare, precum şi bibliografia se pot obţine la sediul instituţiei, sau la nr. de tel. 0266312060, 0266-314967, fax 0266371646, sau e-mail office-harghita@ansvsa.ro, sau pe pagina de internet al instituției DSVSA Harghita.

 

 • Bibliografie/tematică:

Pentru funcția publică de CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT în CADRUL  BIROULUI AUTORIZARE, ÎNREGISTRARE, TRACES ȘI GESTIUNEA ACTIVITĂȚII DE IMPORT-EXPORT

 

 1. Ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor

Tematica: Reglementări privind identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor

 1. Ordonanţa de Urgenţă nr.23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica: Reglementări privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor

 1. 191 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Tematica: Reglementări privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor

 1. Ordinul ANSVSA nr. 106/2015 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

Tematica: Procedura pentru decontarea acţiunilor de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor

 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România

Tematica: Reglementări privind identificare și înregistrare a bovinelor

Artibuțiile

 

1.verifică documentația depusă la DSVSA, pentru autorizarea/înregistrarea unităților/activităților supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor precum și a mijloacelor de transport care necesită deținerea unei autorizări/înregistrări și stabilește conformitatea sau neconformitatea acesteia, raportat la prevederile legale în vigoare;

2.în cazul în care unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, comunică solicitanţilor refuzul emiterii autorizaţiei/documentului de înregistrare;

3.ţine evidenţa, urmăreşte şi răspunde de respectarea termenelor de soluţionare prevăzute de lege pentru soluţionarea solicitărilor de autorizare/înregistrare;

4.verifică documentaţia înaintată pentru unităţile/mijloacele de transport care vor fi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, întocmeşte şi propune, spre aprobare, directorului executiv, notificarea referitoare la avizarea proiectului pentru amplasarea, proiectarea şi construirea unităţilor, inclusiv a celor care intenţionează să acceseze fonduri naţionale şi europene;

5.întocmeşte şi actualizează catagrafiei unităţilor autorizate/înregistrate sanitar- veterinar şi o transmite la A.N.S.V.S.A.;

 1. răspunde de întocmirea şi actualizarea bazelor de date cu privire la unităţile/activităţile autorizate/înregistrate, respectiv mijloacele de transport autorizate/înregistrate şi actualizează informaţiile specifice de pe website-ul A.N.S.V.S.A.;

7.realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;

8.analizează datele înregistrate şi actualizarea acestora în sistemul informatic şi bazele de date ale A.N.S.V.S.A., conform prevederilor legale, stabileşte calitatea datelor analizate şi întocmeşte rapoarte statistice pentru structurile de specialitate în vederea utilizării lor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice domeniului de competenţă.;

9.colaborează cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, în activitatea de soluţionare a reclamaţiilor şi petiţiilor;

10.asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Pentru funcția publică de CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT în cadrul  BIROULUI IDENTIFICARE ȘI ÎNREGISTRARE ANIMALE

 

 

 1. Ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor

Tematica:Reglementări privind identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor

 1. Ordonanţa de Urgenţă nr.23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica:  Reglementări privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor

 1. 191 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Tematica: Reglementări privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor

 1. Ordinul ANSVSA nr. 106/2015 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

Tematica: Procedura pentru decontarea acţiunilor de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor

 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România

Tematica: Reglementări privind identificare și înregistrare a bovinelor

 

Atribuțiile

 1. Monitorizează, verifică și răspunde de activitățile referitoare la înregistrarea exploatațiilor și identificarea animalelor, remedierea eventualelor erori, potrivit legislației în vigoare;
  2. Controlează respectarea procedurilor tehnice privind comercializarea mijloacelor oficiale de identificare de către furnizorii primari și secundari;
  3. Verifică respectarea termenelor legale de identificare și înregistrare a datelor în BND de către utilizatorii Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, conform actelor normative în vigoare;
  4. Controlează implementarea legislației sanitare veterinare din domeniul înregistrării exploatațiilor și identificării animalelor și a procedurilor stabilite de ANSVSA;
  5. Înregistrează în registre speciale operatorii economici care intermediază comerţul cu animale vii;
  6. Verifică conformitatea datelor din BND cu cele din deconturile întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi privind acţiunile de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi stabileşte eşantionul de control, pe care îl comunică Serviciului /Biroului Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală;
  7. Realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
  8. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
  9. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import-Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
  10. Verifică deconturile lunare pe activități de identificare pe zona arondată
  11. Centralizează fișele de inspecții realizate în teren cu ocazia verificărilor lunare pe activități de identificare
  12. Realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specific.

 

Pentru funcția publică de CONSILIER, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT la COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE ANIMALĂ din cadrul  SERVICIULUI LABORATOR SANITAR VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

 

 

 1. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor (Anexa nr. 2: Cap. I. Secţiunea 4. Punctele A, B, C, F, G; Secţiunea 6; Secţiunea 7; Cap. II. Punctul D).

Tematica: Norme cu cerințele Programului Național multianual

 1. Ordinul președintelui ANSVSA nr. 145/2018 pentru aprobarea Normei privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic.

Tematica: Norme de recoltare a probelor in vederea investigării prin examene de laborator pentru domeniul Sănătății și bunăstării animalelor

 1. Regulament (CE) nr. 999/2001de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă

Tematica: Reglementări cu privire la felul probelor și criterii de admisibilitate în laborator pentru domeniul encefalopatii spongiforme transmisibile

 1. Regulant (CE) nr. 429/2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”)

Tematica:Norme și reglementări privind bolile transmisibile ale animalelor

. își desfășoară activitatea în cadrul LSVSA Harghita în Compartimentul Sănătate Animală;
2. este responsabil de verificarea condițiilor în care sunt prezentate probele pentru investigații de laborator pentru domeniul de Sănătate animală;
3. este responsabil de verificarea integrității probelor prezentate pentru investigații de laborator pentru domeniul de Sănătate animală;
4. este responsabil de verificarea corespondenței între prezența faptică a probelor față de infomrațiile prezentate în Cererea de analiză;
5. este responsabil de verificarea datelor prezentate în Cererea de analiză;
6. este responsabil de verificarea dacă probele au fost incadrate corect în diferitele programe (probe prezentate în cadrul programelor cu finanțare din bugetul de stat; probe prezentate în cadrul programelor cu cofinanțare UE-RO; probe prezentate în cadrul programelor cu cofinanțare client-buget de stat; probe prezentate în cadrul programelor de ”autocontrol”, la cerere, conta cost);
7. este obligat să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință, direct, indirect/ocazional, altele decât cele publice, ca efect al executării raportului de serviciu/muncă intervenit între părți;
8. este obligat să fie imparțial și independent față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
9. are responsabilitatea de a identifica neconformitățile sau abaterile de la sistemul calității stipulate in Procedurile Generale elaborate conform SR EN ISO 17025 sau de la Procedurile specifice de efectuare a analizelor;
10. aduce imediat la cunoștința șefului de laborator neconformitățile constatate;
11. implementează acțiunile corective stabilite prin raportul de neconformitate sau efectuează corecțiile necesare, după caz;
12. este responsabil de identificarea și gestionarea riscurilor/oportunităților care ar putea influența activitatea de laborator și implicit obiectivele L.S.V.S.A.;
13. urmărește și verifică preluarea probelor și a actelor de însoțire, stabilind și consemnând orice abatere sau neconformitate privind ambalarea, identificarea și starea probelor;
14. răspunde de întreținerea și buna funcționare a aparaturii din dotare;
15. este responsabil de păstrarea integrității fizice și funcțională a tuturor mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în dotarea S-LSVSA;
16. răspunde pentru curățenia, igiena și ordinea în laboratorul din subordine unde își desfășoară activitatea;
17. respectă cerințele de performanță ale metodelor analitice în acord de legislația europeană.
18. utilizează metode standardizate, metode recomandate de laboratoarele comunitare și naționale de referință sau metode proprii (dezvoltate in-house) și întreprinde demersurile necesare pentru validarea, respectiv acreditarea metodelor folosite, în conformitate cu legislația în vigoare;
19. participă la testele de competenta organizate de laboratoarele naționale/ europene de referință și alte instituții de profil;
20. la solicitarea șefului ierarhic participă, în condițiile legii, la întocmirea proiectelor de norme sanitare veterinare și instrucțiuni tehnice privind sănătatea animală și siguranța alimentelor;
21. la solicitarea șefului ierarhic întocmește informări și rapoarte tehnice asupra analizelor efectuate;
22. la solicitarea șefului ierarhic participă, în condițiile legii, la întocmirea de programe sanitare veterinare de supraveghere, emergentă, de risc, asanare a unor boli la animale și a zoonozelor;
23. la solicitarea șefului ierarhic participă la instruiri organizate de LNR și alte întâlniri profesionale în domeniul său de activitate;
24. la solicitarea șefului ierarhic întreprinde demersurile necesare pentru obținerea autorizației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor a L.S.V.S.A., conform legislației în vigoare;
25. efectuează analize pentru controlul sănătății și bunăstării animalelor;
26. răspunde de aplicarea și implementarea corectă a metodelor oficiale, recomandate de laboratoarele naționale de referință;
27. răspunde de îndeplinirea obligațiilor aferente participării la testările de competență interlaboratoare, organizate de laboratoarele naționale sau europene de referință;
28. își desfășoară activitatea analitică conform cerințelor SR EN ISO 17025 pentru asigurarea calității;
29. asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale; potrivit legii răspunde și controlează la toate locurile de muncă aplicarea cu strictețe a normelor privind securitatea și sănătatea în muncă în cadrul L.S.V.S.A.;
30. răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul L.S.V.S.A.;
31. la solicitarea șefului ierarhic participă la programe de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universități sau organisme și autorități de reglementare, pe plan național sau internațional, cu respectarea legislației în vigoare;
32. răspunde de gestionarea substanțelor considerate precursori la fabricarea drogurilor, conform legislației în vigoare;